Petrol engine models

  10K 20K 30K 40K 50K 60K
XJ/R XK/R S-Type V8 £210 £240 £210 £220 £210 £260
X-Type S-Type V6 £200 £220 £200 £220 £200 £230
XF V6 £200 £230 £200 £250 £200 £250
XF V8 £215 £250 £215 £270 £220 £265